Register a domain name | Get your website designed | Get it hosted
-only @tremhost, order now

Jonzo

  • 0 Replies
  • 1504 Views
*

Offline Ruvarangu6

  • *
  • 24
  • +0/-0
  • Just like a happy Zimbo
    • View Profile
Jonzo
« on: August 14, 2014, 05:25:46 PM »
Jonso akamuka zvake makuseni
achienda ku kitchen kunodya
breakfast,achibva abvunza gogo
wake, kuti ko mhamha namudhara
varipi?
Gogo; vachiri mubedroom
vakarara.
Jonso akabvaatanga kuseka,ndobva
adya breakfast rake ndobvaenda
zvake kunotamba.
akadzoka pa lunch and asked his
grandma; Where's mom and dad?
Gogo replied; vachiri mubedroom
vakarara.
Jonso akatanga kuseka zvake,
achibvaadya lunch yake ndobva
aenda kunotamba.
He came in for dinner and asked
his grandma; Where's mom and
dad?
Gogo replied; vachiri mubedroom
vakarara
Jonso akatanga kuputika
nekuseka.
Gogo asked; Nhai Jonso chii
chirikumboitika pese
pandinokuudza kuti vakarara
mubedroom unobva watanga
kuseka!
Jonso replied; Manheru mudhara
auya kuroom kwangu achikumbira
vaseline ,manje ndaka mupa
SUPER GLUE.
Rangu

 Shout 3.0 © 2014-2016, Shout Website by Tremmly