Register a domain name | Get your website designed | Get it hosted
-only @tremhost, order now

Vamwene nemuroora

  • 0 Replies
  • 3207 Views
*

Offline Ruvarangu6

  • *
  • 24
  • +0/-0
  • Just like a happy Zimbo
    • View Profile
Vamwene nemuroora
« on: August 14, 2014, 05:11:18 PM »
Gwamakunguvo Primary School
P.O.Box55
Chivi
28 February 2014
Wadiwa muroora mai Tanyaradzwa
Ndanyora tsamba yangu kwamuri
ndichiti makadii nekurwara
kwamambotaura muna
November.Takazoona kuti munhu zii
pamaiti muchauya kuzotibatsira
kurima . Ndinovimba mave kuhwa
zvirinani.
Ndangoti ndikuzivisei kuti kuno zhezha
tave naro zvedu . Mombe dzakabereka
nhatu mukaka tiri kukama uye
mabhuroyira tinawo. Sezvo imi
muchirwara musazvinetse kuuya
kumusha mungazonyanya kurwara.
Pamaiti munoda kuuya pa Easter
tinenge tisipo tichaenda ku musungano
we Svondo ku Gokwe saka hapana
wamunozoona .
Garai zvakanaka kudhorobha kwenyu
tozoonana nguva yekurima ndinovimba
unenge usati ucharwara muroora.
Ndapedza ndini
Mbuya va Wedze
............................................................
................
Reply from muroora
Makadii mbuya vaWedze? Kuno
kuBorrowdale tinofara we landed
yesterday from Dubai tangetanotenga
hembe dzevana. Aaaa iyezvino
mukandiona muchandiziva here,
kusimba kwandaita here ikoko, kungoti
yu dnt hv 4n inopinda paWhatsApp dai
ndakusenderai 1n of my optics that we
took nababa Tanya during our Dubai
trip. 4now we are busy nekuvaka other
two of de stands dzatakatenga
muBorrowdale makare muno
zvekutoshaya nguva yekukuisirai
5dollaz yekutenga sugar paEcocash.
Plus kuEaster tanga tatogara
tisingachauye instead we wanted you to
come to the function yekuvhura one of
the houses inenge yapera, since you are
going kuGokwe tichatoivhura musipo.
Isu tichazouya November, but we will
not be able to sleep over, tinenge
tichidzoka kuHarare zuva rakare becoz
this year we are kinda busy
sezvandambotaura.
Farisai vamwe vose
Muroora Mai Tanyaradzwa.
............................................................
................
Reply from vamwene
Kuna mai Tanyaradzwa ndaizviziva kuti
makaenda kuDubai baba Tanya
vakatobva kunovachimhanyira ikoko
vakanga varikuno nomukadzi wavo
mudiki. Kana iri $5 regera mazuvano
ndigere ndinoitirwa zvose nemuroora
mutsva anoziva mwana akabva
kuvanhu. Akatotumidza mwana zita
rangu ufunge. Uye anga akatosara kuno
kumusha achidya zhezha achiti kuharare
ndoendere mhai ivo baba Tanya
vakafamba regai ndikubatsirei basa.
Akatohwa shoko rekudzoka kwenyu zuro
akatouya kuHarare nezuro. Pamwe
unotokwira ndege nhasi kuendawo
kuChina, akandivimbisa zvinhu
hobho.Baba Tanya vatoti dai ndakaziva
ndakaroora mukadzi wepiri kare. Pamwe
unomuziva nokuti arikuvakisawo dzake
dzimba muborrowdale imomo.
November ndinenge ndisiko mwedzi
wese ndiri kumuroora ndotozouya
mvura yanaya. Mugare zvenyu
zvakanaka muborrowdale
ndapedza ndini mbuya vaWedzetopa ani?
Rangu

 Shout 3.0 © 2014-2016, Shout Website by Tremmly