Register a domain name | Get your website designed | Get it hosted
-only @tremhost, order now

Wotoshaya kuti zviri kumbofamba sei

  • 0 Replies
  • 6619 Views
*

Offline Khumalo

  • *
  • 10
  • +0/-0
  • I shout so that you can hear me loud and clear
    • View Profile
Wotoshaya kuti zviri kumbofamba sei
« on: June 19, 2015, 05:03:41 PM »
Unenge uri pachiteshi wakamirira combi, ndipo paunoona train ichiuya iri muroad hwindi akabudisa musoro napa window obva ati pindai tiende.
Iwe ndoopaunoti ndiwo mashura chaiwo. Train muroad?
Zvisinei woti regai iyende zvayo. Uchakamira kudaro ndipo panobva pasvika dhongi richichovha bhasikoro apo ririkutengesa mabanana iwe wangauchitomatsvaka. Heyi, unobva wamhanya uchitiza. Ndipo wosangana negudo rakasunga tie apa rakabata scud rokubvunza kuti haunakumboonawo mombe dzangu here? Wobva wati, "Asindaakupenga?" Sezvineiwo uri kumhanya kudaro muroad combi inobva yauya womisa. Ichangosimuka, ndipo paunoona haina driver, apa wakagara paside nembudzi irikuverenga newspaper. Woti regai nditarise backseat wanikwe uri mutrain iyazve apa makazara vanhu vasina maziso, miromo, mhino kana nenzeve. Wobva wasvetuka napawindo undowira pasi, ndipo paunonzwa mbuya vako vachiti, "Gidion, heyi..! Ndati chimuka vamwe vakutoenda kuchikoro."
Paunomuka woona chigusvani chembanje yaive yakuvatisa chiripadivi pebed.
Unoitei nacho.?
Ini hangu ndochipedzisa..

 Shout 3.0 © 2014-2016, Shout Website by Tremmly